ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ/မိတ်ဖက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ/မိတ်ဖက်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ/မိတ်ဖက်များ

CNC မိတ်ဖက်များ

မိတ်ဖက်များ ၁

အရောင်းပြခန်းများ

မိတ်ဖက်များ ၂
မိတ်ဖက် ၅
မိတ်ဖက်များ ၃
မိတ်ဖက်များ ၆
မိတ်ဖက်များ ၄

ထုတ်ကုန်များ လွှင့်တင်ခြင်း။

လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၇
မိတ်ဖက်များ ၈
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၉
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၁၀

CNC လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ခြေရာ

လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၁၁
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၁၅
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၁၂
လက်တွဲဖော် ၁၆
လက်တွဲဖော် ၁၃
မိတ်ဖက် ၁၇
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၁၄

CNC ရည်ညွှန်းစာ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ ၁
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ ၂